ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK IN CONTRACTUELE VERHOUDINGEN MET CONSUMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL I.1.,2° VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

 

Artikel 1 – Bloemen Damman

Bloemen Damman (hierna “de Leverancier”) is een onderneming die lid is van de CV Fleurop-Interflora België, gevestigd te 8000 Brugge, Leopold-I laan 86, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer BE0519.703.432. Fleurop-Interflora België maakt deel uit van een groep met wereldwijde werking en een netwerk van professionele partners, dat op een adequate wijze kan zorgen voor het vakkundig vervaardigen en bestellen van bloemen- en plantenarrangementen en de verkoop en levering van andere geschenkartikelen, waar ook ter wereld.

Bloemen Damman kan worden bereikt via de volgende communicatiekanalen:

 

Telefoon: +32 (0)50 31 27 92

E-mail: sonia@bloemendamman.be

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de totstandkoming van overeenkomsten op afstand, gesloten met zij die door artikel I.1.,2° van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “het WER”) worden aangemerkt als consumenten (hierna “de Consument”). Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be van Bloemen Damman.

Bloemen Damman behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zulks evenwel mits eerbiediging van wetskrachtige bepalingen van openbare orde en van dwingend recht. De versie van de algemene voorwaarden zoals van kracht bij ontvangst door Bloemen Damman van een order, zal de aldus tot stand gekomen contractuele relatie tussen de Consument en Bloemen Damman beheersen.

De website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be bevat daarenboven een opgave van alle informatie betreffende de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten, evenals betreffende de verkoopsprocedures en -voorwaarden. De informatie aangaande de verkoopvoorwaarden bevat inlichtingen aangaande het assortiment en de volledige samenstelling van de prijs verschuldigd voor de aanschaf en de levering van voormelde goederen. De informatie zoals voorkomend op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be van Bloemen Damman bij ontvangst van een order zal de aldus tot stand gekomen contractuele relatie tussen de Consument en Bloemen Damman beheersen.

 

 

Artikel 3 – Verkopen op afstand

Overeenkomsten gesloten op afstand conform onderhavige algemene voorwaarden komen tot stand bij ontvangst door Bloemen Damman van een door de Consument geplaatst behoorlijk ingevuld schriftelijk order. Zulke orders zullen langs elektronische weg of per telefax worden overgemaakt aan Bloemen Damman door middel van de daartoe bestemde formulieren die kunnen worden gedownload via haar website.

Het adres en telefoonnummer  van de eindbestemmeling zoals doorgegeven door de Consument, dienen juist en volledig zijn. In geval van een niet-levering, of vertraging van een levering tengevolge van een foutief of onvolledig adres en/of telefoonnummer, treft Bloemen Damman geen enkele verantwoordelijkheid en mogen de aangeboden goederen worden gefactureerd.

Voor leveringen in ziekenhuizen, dient de meisjesnaam van gehuwde vrouwen opgegeven, evenals - indien mogelijk - de afdeling en het kamernummer. De leveringen worden enkel gegarandeerd aan de receptie van het ziekenhuis.

Voor leveringen in hotels, dient de meisjesnaam van een gehuwde vrouw opgegeven en -indien mogelijk- het kamernummer en de naam onder dewelke de eindbestemmeling is ingeschreven (groep, koppel,...). De leveringen worden enkel gewaarborgd aan de receptie van het hotel.

Bloemen Damman behoudt zich het recht voor niet behoorlijk, onjuist of onvolledig ingevulde orderformulieren te retourneren aan de Consument. Niet behoorlijk, onjuist of onvolledig ingevulde orderformulieren zullen niet worden beschouwd als order.

Op risico van weigering van het order door Bloemen Damman of het niet kunnen respecteren van het gevraagde tijdstip van levering, dienen bestellingen haar uiterlijk drie werkdagen vóór leveringsdatum meegedeeld. Indien het leveringen in het buitenland betreft, bedraagt voormelde termijn vijf werkdagen. Zaterdag wordt beschouwd als een werkdag; zon- en feestdagen worden niet beschouwd als een werkdag. Indien evenwel een termijn afloopt op een zaterdag, wordt deze verlengd tot de daaropvolgende maandag, behoudens indien dit een wettelijke feestdag is.

Teneinde alle misverstanden te vermijden, zal Bloemen Damman aan de Consument binnen de vierentwintig uur na ontvangst van een behoorlijk ingevuld order een orderbevestiging overmaken.

De orderbevestiging bevat alle essentiële bestanddelen van de bestelling, m.n. aard en karakteristieken van de bestelde goederen, hoeveelheden, prijs, volledige naam, adres en telefoonnummer van de bestemmeling, desgevallend diens e-mailadres, datum, plaats en, desgevallend, tijdstip van levering, evenals andere alle in de artikelen VI.46, §7, iuncto artikel 45, § 1 en artikel XII.9, WER bedoelde informatie, voor zover relevant. Indien de Consument deze bevestiging niet binnen voormelde termijn ontvangt,  dient contact opgenomen met de klantendienst van Bloemen Damman.

Voormelde orderbevestiging geldt als een geschrift en als het bewijsstuk waarvan sprake in artikel VI.89, WER en wordt zonder nadere kost aan de Consument overgemaakt per elektronische post of per fax.

Order en orderbevestiging worden geacht te zijn ontvangen van zodra ze toegankelijk zijn voor de partij tot wie ze zijn gericht.

Indien de orderbevestiging onjuiste gegevens bevat, dient de Consument -op straffe van verval van verhaal- te reageren binnen de vierentwintig uur na verzending van de orderbevestiging door Bloemen Damman.

De Consument is aansprakelijk voor alle schade geleden door of kosten veroorzaakt aan Bloemen Damman, diens aangestelden of goederen, evenals aan derden, zulks tengevolge van de onjuistheid van de informatie verstrekt in het order.

Voor bestellingen van goederen die niet voorkomen op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be van Bloemen Damman, dient contact opgenomen met de klantendienst.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.a.  Middels het plaatsen van een order conform onderhavige algemene voorwaarden, erkent de Consument dat de bestelde goederen –in zoverre zij snijbloemen of planten bevatten-  (i) volgens zijn specificaties zijn samengesteld of vervaardigd, (ii) duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon en derhalve een persoonlijk karakter hebben of omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden, daar zij snel kunnen bederven, (iii) beperkt houdbaar zijn of van hun karakteristieke eigenschappen verliezen, derwijze dat er in hoofde van de consument geen herroepingsrecht bestaat, zoals bedoeld in artikel VI.53, 3° en 4° WER.

4.b. In zover de bestelde goederen geen snijbloemen of planten bevatten, beschikt de Consument over een herroepingsrecht.

Onverminderd de bepalingen van artikel VI.53, WER beschikt de Consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51, WER zijn vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

 i. indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

ii. indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

iii. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Op straffe van verval van zijn herroepingsrecht, stelt de Consument Bloemen Damman vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan hij hetzij gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 2 bij boek VI, WER (https://bloemendammanbrugge.floralshop.be/herroepingsrecht.html), dan wel een andere ondubbelzinnige verklaring op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be van Bloemen Damman elektronisch invullen en verzenden. In deze gevallen deelt Bloemen Damman de Consument onverwijld en op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.

De Consument heeft zijn herroepingsrecht binnen de in artikel VI.47, § 2 en artikel VI.48, WER bedoelde herroepingstermijn uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de Consument.

Ingeval van wetsconforme herroeping, vergoedt Bloemen Damman alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, zulks uiterlijk 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel VI.49, WER te herroepen.

Bloemen Damman verricht de terugbetaling middels hetzelfde betaalmiddel gebruikt door de Consument voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.


Onverminderd het voorgaande wordt van Bloemen Damman niet verlangd de bijkomende kosten terug te betalen, als de Consument ab initio uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Bloemen Damman   aangeboden goedkoopste standaardlevering.

Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49, WER aan Bloemen Damman   heeft meegedeeld, zendt de Consument op zijn kosten de goederen terug of overhandigt die aan Bloemen Damman of aan een persoon die door laatstgenoemde gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij Bloemen Damman aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De Consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij Bloemen Damman ermee instemt deze kosten te dragen.

Behoudens wanneer Bloemen Damman heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag zij wachten met de terugbetaling tot zij alle goederen heeft teruggekregen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst op afstand uit te voeren, of een overeenkomst op afstand te sluiten, indien de Consument daartoe een aanbod heeft gedaan.

Onverminderd de toepassing van artikel VII. 92, eerste en tweede lid,] WER stelt de uitoefening door de Consument van zijn herroepingsrecht voor een overeenkomst op afstand overeenkomstig de artikelen VI.47 tot en met VI.52, § 1, WER automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst, zonder kosten voor de Consument, behoudens de kosten bedoeld in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51.

 

Artikel 5 – Uitvoering van orders door commerciële partners

 

De Consument erkent dat het Bloemen Damman is toegelaten de uitvoering van orders toe te vertrouwen aan zijn commerciële partners, behorend tot het Fleurop-netwerk, ongeacht of deze in België, dan wel in het buitenland zijn gevestigd. Bloemen Damman verbindt er zich toe alle verplichtingen welke haar worden opgelegd krachtens de wet of de overeenkomst gesloten met de Consument, te doen naleven door voormelde commerciële partners.

 

Artikel 6 – Levering van de bestelde goederen

Behoudens overmacht, worden de bestelde goederen conform de bestelling geleverd, d.w.z. conform de gewenste karakteristieken en op de aangegeven plaats en datum vermeld op het order. In de mate van het mogelijke, zal ook een leveringsuur worden gerespecteerd.

Op risico van het niet leveren op het gewenste uur, dient het gewenste tijdsblok van de levering (voormiddag/namiddag/avond) minstens 24 uur op voorhand meegedeeld aan Bloemen Damman .

Het gewenste leveringsuur kan enkel worden gegarandeerd  in geval van begrafenissen en huwelijken, mits tijdige ontvangst van het order.

De bestelling kan enkel geleverd worden gedurende de gebruikelijke openingsuren van de Fleurop-Interflora bloemenzaak belast met uitvoering.

Behalve sympathieboeketten of arrangementen, wordt het overige rouwwerk niet op een privéadres geleverd.

Ter zake van de datum van levering gelden de volgende afwijkingen :

 

Leveringen op zon- en wettelijke dagen: in principe worden er geen leveringen uitgevoerd op zondagen en wettelijke feestdagen

Valentijnsdag : omwille van het hoge aantal bestellingen, kunnen bestellingen voor Sint-Valentijn, voornamelijk deze die dienen geleverd op bedrijfsadressen, uitzonderlijk geleverd worden op 12 of 13 februari

Moederdag : bestellingen voor Moederdag worden in het algemeen geleverd op de zaterdag die hieraan vooraf gaat. Bestellingen die pas op het laatste moment geplaatst worden, zullen pas geleverd kunnen worden op de maandag volgend op Moederdag.

Kerst en Nieuwjaar : bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar  kunnen in het algemeen geleverd worden 1 tot 2 dagen vóór de gewenste leveringsdatum.

 

Voor wat betreft leveringen buiten België, kan Bloemen Damman, onder andere wegens tijdsverschillen en openingsuren van de commerciële partners, een levering voor dezelfde dag als deze van doorgave van een order, enkel waarborgen mits het in acht nemen van de volgen de regels:

 

de aanvaarding van de bestelling hangt af van de feestdagen en openingsuren in het land van levering ;

op zaterdagnamiddagen, zondagen en feestdagen, kunnen geen leveringen worden gewaarborgd ;

leveringen op campings, militaire bases, boten, in havens en luchthavens kunnen evenmin gegarandeerd worden.

 

Onverminderd de bepalingen van de voorgaande paragrafen kan de Consument de overeenkomst  -zonder enige kost of vergoedingsplicht in zijnen hoofde-  als ontbonden beschouwen, indien om enige reden, andere dan overmacht, fout of nalatigheid van de Consument of van de eindbestemmeling, Bloemen Damman niet in staat zou blijken de conform een aanvaard order bestelde goederen ter bestelling aan te bieden op overeengekomen plaats en datum.

Indien zulks een meerkost uitmaakt voor de Consument, zal Bloemen Damman een schadevergoeding gelijk aan de door de Consument gemaakte en bewezen meerkost verbeuren.

Voorafgaand aan de levering, zal alleszins telefonisch, mogelijk ook per e-mail,  contact worden opgenomen met de eindbestemmeling teneinde praktische schikkingen te treffen met het oog op levering. De met de eindbestemmeling overeengekomen modaliteiten van levering zullen ook de Consument binden.

Indien de eindbestemmeling niet aanwezig is bij levering, laat de uitvoerende commerciële partner een afwezigheidsbericht na.

In zulk geval heeft de uitvoerende commerciële partner het recht de bloemen achter te laten bij een derde (bijvoorbeeld bij de buren, aan de receptie, bij de portier, bij de begrafenisondernemer, enz.) die garant staat voor het overhandigen van de bestelling aan de eindbestemmeling.

Kan de bestelling niet worden afgegeven aan zulke derde, dan probeert de uitvoerende commerciële partner later de eindbestemmeling telefonisch en/of per mail te bereiken. Indien de uitvoerende commerciële partner de bestelling niet heeft kunnen leveren, of de eindbestemmeling niet heeft kunnen bereiken binnen de 24 uur na eerste aanbieding, zal hij Bloemen Damman onmiddellijk verwittigen van de niet-levering.  De Consument zal op zijn beurt hiervan verwittigd worden per telefoon of per e-mail.

Indien de bestelling geheel of deels bestaat uit snijbloemen, dan zal ingeval de levering niet kan gebeuren binnen de 36 uur na eerste aanbieding, de kost ervan worden aangerekend aan de Consument. In alle andere gevallen, kan de Consument beroep doen op zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Conformiteitswaarborg

Bloemen Damman waarborgt een nauwgezette behandeling van alle bestellingen. 

De Fleurop-Interflorawaarborg omvat:

 

de realisatie van een bloemencompositie door hooggekwalificeerde floristen derwijze dat het eindproduct qua samenstelling en vorm zo dicht mogelijk aanleunt bij de op de website afgebeelde composities ;

het leveren van het bestelde product door commerciële partners of aandeelhouders;

verse bloemen van uitstekende kwaliteit;

het respecteren van de overeengekomen leveringstermijn;

het respecteren van de prijzen toegepast door de commerciële partners of aandeelhouders van Bloemen Damman of opgegeven op onze website op de dag van levering

 

Vermits bloemen seizoensgebonden zijn, kan Bloemen Damman niet altijd de beschikbaarheid waarborgen van de bloemen afgebeeld op de site bij de Fleurop-Interflora bloemenzaken wereldwijd, zeker niet voor 'last-minute'-bestellingen.De samenstelling van de op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be aangeboden producten kan dus licht verschillen van de aan de eindbestemming aangeboden producten. Indien de bloemen geleverd worden in een vaas, zal het product op de online Fleurop-Interflora bloemenshop voorzien zijn van een uitleggende nota.

Rouwwerk wordt gemaakt volgens de gebruiken van het land.

Bloemen Damman herinnert de Consument aan het bestaan van de bepalingen van de artikelen 1649bis tot en met 1649octies, B.W. inzake de verkopen van consumptiegoederen aan zij die door de wet als consumenten worden beschouwd en waarvan de relevante bepalingen hieronder worden  weergegeven. Bloemen Damman herinnert er de Consument verder aan dat de bepalingen van artikel 1649quater, §4, B.W. niet van toepassing zijn met betrekking tot de klachten aangaande de conformiteit van de kwaliteit van verse snijbloemen en planten.

Art. 1649bis, B.W..

 

§ 1. Deze afdeling is van toepassing op de verkopen van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument.

§ 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:


  1° "consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;

  2° "verkoper": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;

  3° "consumptiegoederen": alle roerende lichamelijke zaken, behalve (i) goederen die in uitvoering van een beslag of anderszins gerechtelijk zijn verkocht, alsook (ii) water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid en (iii) elektriciteit;

  4° "producent": de fabrikant van consumptiegoederen, de importeur van consumptie-goederen op het grondgebied van de Europese Unie of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op de consumptiegoederen aan te brengen;

  5° "garantie": elke door een verkoper of producent tegenover de consument aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame;

  6° "herstelling": het consumptiegoed in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst, daarmee in overeenstemming brengen.

 

§ 3. Voor de toepassing van deze afdeling worden overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen eveneens als verkoopovereenkomsten beschouwd.


Art. 1649ter, B.W.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, B.W. wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien :


  1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

  2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

  3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

  4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

 

§ 2. De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen indien hij aantoont dat (i) bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn, (ii) deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of (iii) de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.

§ 3. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van deze bepaling als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.


  
Art. 1649quater, B.W.

§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Deze termijn van twee jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

§ 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

§ 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.

§ 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.

§ 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.


Art. 1649quinquies, B.W.

§1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in §2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in §3. Desgevallend wordt er rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

De bedoelde kosten zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.

Een vorm van genoegdoening wordt geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op (i) de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben; (ii) de ernst van het gebrek aan overeenstemming of (iii)
de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

§ 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen (i) indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of (ii) indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

 

In afwijking van het voorgaande heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Voor de toepassing van het voorgaande wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.


Art. 1649sexies, B.W.

Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming, kan hij tegen de producent of tegen iedere contractuele tussenpersoon in de eigendomsoverdracht van het consumptiegoed, verhaal doen op grond van contractuele aansprakelijkheid waartoe deze producent of deze tussenpersoon met betrekking tot het goed is gehouden zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden.

Art. 1649septies, B.W.

§ 1. Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.

§ 2. In de garantie moet (i) vermeld staan dat de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten heeft, (ii) moet duidelijk worden gesteld dat de garantie die rechten onverlet laat en (iii) moeten in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de essentiële gegevens vermeld staan die noodzakelijk zijn om van de garantie gebruik te kunnen maken, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie, alsmede de naam en het adres van de garant.

§ 3. Op verzoek van de consument moet de garantie hemop een duurzame gegevensdrager] beschikbaar worden gesteld. Wanneer de verkoopovereenkomst schriftelijk is, behoudt ze in ieder geval de inlichtingen bedoeld in §2.

§ 4. Indien een garantie niet conform de vereisten bepaald in §§ 2 en 3 is, doet zulks op generlei wijze afbreuk aan het recht van de consument om de naleving ervan te eisen. Zulks geldt eveneens wanneer de garantie niet conform is aan de eisen voorzien in artikel 13, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals thans opgenomen in het Wetboek Economisch Recht.


Art. 1649octies, B.W.

Contractuele bedingen aangegaan of afspraken gemaakt vooraleer het gebrek aan overeenstemming door de consument aan de verkoper ter kennis is gebracht, en waardoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten die de consument uit deze afdeling put worden beperkt of uitgesloten, zijn nietig.

Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de voorgaande bepalingen inzake de consumentenkoop, zal ten aanzien van leveringen die snijbloemen of planten bevatten de waarborg enkel spelen indien de eindbestemmeling kan aantonen dat hij de consignes uiteengezet op het kaartje dat samen met de bestelde producten wordt geleverd, stipt heeft nageleefd.

 

Artikel 8 – Niet conforme levering - Klachten

Indien de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk bestaan uit verse snijbloemen of planten en niet conform zijn aan de bestelling,  is het –op risico van verval van het wettelijk verhaal van de Consument-   ten zeerste aanbevolen dat van zulk gebrek op het vlak van conformiteit melding wordt gemaakt  bij levering aan de eindbestemmeling. Van de klacht zal een geschreven melding worden gemaakt op het leveringsborderel dat door de eindbestemmeling zal worden ondertekend. De eindbestemmeling zal een kopie van het leveringsborderel ontvangen.

Behoudens overmacht en de overige gevallen van uitsluiting van aansprakelijkheid, is Bloemen Damman aansprakelijk voor alle schade aan de bestelde goederen, vastgesteld bij inontvangstneming bij de eindbestemmeling enerzijds, evenals voor laattijdige of verkeerde levering anderzijds.

Naar aanleiding van de levering van de bestelde goederen, zal de eindbestemmeling op verzoek van Bloemen Damman of van zij die in zijn naam en voor zijn rekening handelen,  onmiddellijk:

 

  • nagaan of de bestelde goederen, onder andere qua aard, karakteristieken en hoeveelheid, overeenstemmen met hetgeen wordt aangegeven op het order, dan wel het leveringsborderel;
  • nagaan of er geen manco of zichtbaar gebrek aan de bestelde goederen voorligt

 

Indien de eindbestemmeling een manco of een zichtbaar gebrek vaststelt, of vaststelt dat de vermeldingen van leveringsborderel niet conform zijn aan deze van het order, dan zal hij dienaangaand het nodige geschreven voorbehoud formuleren op het leveringsborderel.

Bloemen Damman zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, verkeerde levering van, laattijdige levering van of schade aan de bestelde goederen, voor zover zulk verlies, verkeerde levering, schade of vertraging het rechtstreeks gevolg is van een daad of een nalatigheid van de Consument of de eindbestemming, dan wel hun respectieve aangestelden, derden die in hun naam en voor hun rekening handelen, hun rechtsopvolgers, of andere derden.

Op straffe van verval van zijn aanspraken, zal Bloemen Damman de Consument in kennis stellen van elk voormeld verlies, verkeerde levering, schade of vertraging, zulks uiterlijk drie werkdagen na het zich voordoen van zulk feit. 

Bloemen Damman zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, hoe ook genoemd, geleden door de Consument of de eindbestemmeling van de bestelde goederen.

Indien de eindbestemmeling zonder gegronde reden de geleverde bloemen weigert, mag de levering worden gefactureerd.

 

Artikel 9 - Verzekeringen

Bloemen Damman heeft verzekeringspolissen onderschreven bij gereputeerde verzekeringsmaatschappijen en zal deze in stand houden. Elke in België gevestigde commerciële partner of aandeelhouder van Bloemen Damman kan voor de uitoefening van zijn activiteiten , mede beroep doen op de dekking verleend middels zulke polissen, derwijze dat deze polissen de aansprakelijkheden dekken die Bloemen Damman, dan wel hoger vermelde derden zou kunnen oplopen ten aanzien van de Consument.

Bloemen Damman heeft aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van haar intentie tot geautomatiseerde verwerkingen van gegevens en heeft zich ertoe verbonden de bepalingen te zullen naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bloemen Damman verklaart en waarborgt  dat haar in België gevestigde commerciële partners of aandeelhouders mede gedekt zijn door zulke aangifte. Bloemen Damman heeft zich geconformeerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Bloemen Damman en haar in België gevestigde commerciële partners of aandeelhouders beschikken over de aangepaste software en andere methodes of procédés, die gepast zijn om gegevens op te slaan en hen moeten toelaten de status van de uitvoering van de ontvangen bestellingen na te gaan.

Bloemen Damman en haar in België gevestigde commerciële partners of aandeelhouders beschikken tevens over een performant administratief procédé dat toelaat tijdig te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen waarvan sprake in onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 10 - Prijs 

De prijs die door de Consument is verschuldigd voor het leveren van de bestelde goederen en diensten, ongeacht hun aard, wordt vermeld bij plaatsing van de bestelling, alsook in de in de orderbevestiging. De prijzen van deze goederen en diensten worden vermeld op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be van Bloemen Damman. 

Alle aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, d.w.z. inclusief de belasting over de toegevoegde waarde, alle eventueel bijkomende taksen of heffingen, hoe ook genaamd, alsmede de kosten die door de Consument dienen gedragen, exclusief de leveringskosten.

De prijzen worden betaald middels debitering van een kredietkaart van de Consument, zulks na bevestiging van de bestelling door de Consument. Bij het plaatsen van de bestelling, zal de Consument, op straffe van niet-uitvoering van het order, alle relevante gegevens ter zake mededelen aan Bloemen Damman. Mededeling van onjuiste of onvolledige gegevens, leidt tot opschorting van uitvoering van het order, zonder enig recht op verhaal voor de Consument.

De Consument zal per elektronisch post een factuur ontvangen met opgave van de wettelijk opgelegde vermeldingen.

 

Artikel 11 - Overmacht

Overmacht is het geheel van rechtsfeiten of rechtshandelingen dat zich afspeelt buiten de wil van de Consument of Bloemen Damman. en die voor geen van beiden redelijkerwijze voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en die de uitvoering van de overeenkomst, gesloten conform onderhavige algemene voorwaarden, tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

De Consument noch Bloemen Damman. zal aansprakelijk zijn voor contractuele wanprestatie of schade die het gevolg is van overmacht.

Op straffe van het niet in aanmerking komen van Overmacht, verbinden de Consument, c.q. Bloemen Damman., er zich toe de medecontractant onverwijld en schriftelijk kennis te geven van zodra zich een geval van overmacht voordoet en van zodra aan deze toestand een einde komt. Voormelde kennisgeving zal alle relevante informatie bevatten aangaande de zich voordoende situatie.

Op straffe van het niet in aanmerking komen van overmacht, verbinden de Consument, c.q. Bloemen Damman. er zich toe alle mogelijke maatregelen te nemen die in de gegeven situatie redelijkerwijze van hen kunnen worden verwacht teneinde de uitvoering van de overeenkomst te benaarstigen. De partijen verbinden er zich toe onmiddellijk na het ophouden van het geval van overmacht de normale uitvoering van de overeenkomst te hervatten.

Overmacht wordt op onweerlegbare wijze geacht de uitvoering van de overeenkomst gesloten conform onderhavige algemene voorwaarden definitief onmogelijk te maken indien zulke toestand gedurende twee ononderbroken weken na verzending van de voorgaande kennisgeving aanhoudt.

Behoudens indien de leveringsdatum een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zal na verloop van zulke termijn, een overeenkomst gesloten conform onderhavige algemene voorwaarden, van rechtswege en zonder enige nadere kennisgeving door één der partijen als ontbonden kunnen worden beschouwd. Ingeval het gaat om een overeenkomst als bedoeld in artikel 12, wordt deze termijn op vier weken gebracht.

De partij ten aanzien van wie de uitvoering van zulke overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt tengevolge van het zich voordoen van een geval van overmacht, is gerechtigd -tijdelijk en zolang het geval van overmacht aanhoudt-  de gepaste maatregelen te treffen om zijn belangen te vrijwaren. Deze maatregelen zullen van rechtswege dienen op te houden van zodra het geval van overmacht ophoudt uitwerking te hebben.

 

Artikel 12 – Periodieke leveringen

In de mate dat de Consument een periodieke levering van goederen vraagt, zal de minimumduur voor zulke periodiciteit gelijk zijn aan minstens drie maanden.

Deze minimumduur zal op de vervaldag van rechtswege en behoudens opzegging bij aangetekende brief verzonden uiterlijk een maand vóór de afloop van de lopende termijn, stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe periode van drie maanden. Elke latere opzegging, zal conform de voormelde formaliteiten dienen betekend aan Bloemen Damman.

 

Artikel 13 - Kennisgevingen

Alle kennisgevingen of ingebrekestellingen die krachtens de onderhavige algemene voorwaarden of enige wetskrachtige bepaling dienen verricht, dienen op straffe van nietigheid  - behalve in geval van enige uitdrukkelijke wetskrachtige of conventionele bepaling welke vergt dat een aangetekende zending is vereist-   gedaan per gewone brief, per telefax, per e-mail of koerier. Indien verzonden per aangetekend schrijven, wordt een kennisgeving of een ingebrekestelling geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na afgifte aan de postdiensten.

 

Artikel 14 – Afstand van recht

Behoudens de gevallen die uitdrukkelijk worden geregeld in onderhavige algemene voorwaarden, zal het niet of het niet tijdig uitoefenen van enig recht voortvloeiend uit deze voorwaarden, niet kunnen worden geïnterpreteerd als een afstand van zulk recht.

Het uitoefenen van niet alle rechten of het gedeeltelijk uitoefenen van enig recht voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden, zal de begunstigde niet weerhouden van het uitoefenen van de andere rechten, noch van het verder uitoefenen van zulk recht.

 

Artikel 15 - Splitsbaarheid

Indien een van de bedingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden, of een deel daarvan, nietig zou worden verklaard, dan wel niet tegenstelbaar aan de Consument, dan doet zulks niets af aan de afdwingbaarheid en de tegenstelbaarheid van de overige bedingen.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Alle overeenkomsten onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens andersluidende bepaling van openbare orde of van dwingend recht, dan wel behoudens beroep op de procedure alternatieve geschillenregeling conform artikel 14 van Verordening EU 524/2013 (Raad en Parlement) d.d. 21 mei 2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 23009/22/EG (verordening ODR consumenten) (cfr. http://ec.europa.eu/odr), worden alle geschillen betreffende de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, bij uitsluiting van andere rechtbanken, voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Bloemen Damman.