Herroepingsrecht

4.a.  Middels het plaatsen van een order conform onderhavige algemene voorwaarden, erkent de Consument dat de bestelde goederen –in zoverre zij snijbloemen of planten bevatten-  (i) volgens zijn specificaties zijn samengesteld of vervaardigd, (ii) duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon en derhalve een persoonlijk karakter hebben of omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden, daar zij snel kunnen bederven, (iii) beperkt houdbaar zijn of van hun karakteristieke eigenschappen verliezen, derwijze dat er in hoofde van de consument geen herroepingsrecht bestaat, zoals bedoeld in artikel VI.53, 3° en 4° WER.

 

4.b. In zover de bestelde goederen geen snijbloemen of planten bevatten, beschikt de Consument over een herroepingsrecht.

 

Onverminderd de bepalingen van artikel VI.53, WER beschikt de Consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51, WER zijn vermeld.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

 

i. indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

ii.indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

iii. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

 

Op straffe van verval van zijn herroepingsrecht, stelt de Consument Bloemen Damman vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan hij hetzij gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 2 bij boek VI, WER (Download: Modelformulier voor herroeping.pdf), dan wel een andere ondubbelzinnige verklaring op de website https://bloemendammanbrugge.floralshop.be van Bloemen Damman elektronisch invullen en verzenden. In deze gevallen deelt Bloemen Damman de Consument onverwijld en op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.

 

De Consument heeft zijn herroepingsrecht binnen de in artikel VI.47, § 2 en artikel VI.48, WER bedoelde herroepingstermijn uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

 

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de Consument.

 

Ingeval van wetsconforme herroeping, vergoedt Bloemen Damman alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, zulks uiterlijk 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel VI.49, WER te herroepen.

 

Bloemen Damman verricht de terugbetaling middels hetzelfde betaalmiddel gebruikt door de Consument voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Onverminderd het voorgaande wordt van Bloemen Damman niet verlangd de bijkomende kosten terug te betalen, als de Consument ab initio uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Bloemen Damman  aangeboden goedkoopste standaardlevering.

 

Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49, WER aan Bloemen Damman  heeft meegedeeld, zendt de Consument op zijn kosten de goederen terug of overhandigt die aan Bloemen Damman of aan een persoon die door laatstgenoemde gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij Bloemen Damman aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De Consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij Bloemen Damman ermee instemt deze kosten te dragen.

 

Behoudens wanneer Bloemen Damman heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag zij wachten met de terugbetaling tot zij alle goederen heeft teruggekregen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst op afstand uit te voeren, of een overeenkomst op afstand te sluiten, indien de Consument daartoe een aanbod heeft gedaan.

 

Onverminderd de toepassing van artikel VII. 92, eerste en tweede lid,] WER stelt de uitoefening door de Consument van zijn herroepingsrecht voor een overeenkomst op afstand overeenkomstig de artikelen VI.47 tot en met VI.52, § 1, WER automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst, zonder kosten voor de Consument, behoudens de kosten bedoeld in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51.

 

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping, kunt u onderstaand formulier invullen en naar ons opsturen of mailen.

 

Download "Modelformulier voor herroeping": Herroeping.pdf